Gwarancja

Oświadczenie gwarancyjne – 12 miesięczna gwarancja na produkty Apple, Samsung

PRAWO KONSUMENCKIE

12 miesięczna gwarancja udzielana przez firmę iTop Sp. z o.o., zwana dalej „12 miesięczną gwarancją iTop Sp. z o.o.”, to dobrowolna gwarancja udzielona przez sprzedającego. Na jej mocy kupujący uzyskuje uprawnienia inne niż prawa konsumenckie wynikające z ustawy z dnia ustawą z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta (niezgodność towaru z umową), ustawy – Kodeks
cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337), ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawa konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2581 („prawo konsumenckie”) =Ważne: 12 miesięczna gwarancja iTop Sp. Z o.o. obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z niezgodności towaru z umową za wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie 12 miesięcznej gwarancji iTop Sp. Z o.o.. 12 miesięczna gwarancja iTop Sp. Z o.o. pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z niezgodności towaru z umową. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie 12 miesięcznej gwarancji iTop Sp. Z o.o., bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z tytułu niezgodności towaru z umową, ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez iTop Sp. Z o.o. zastosowania środków przysługujących na podstawie 12 miesięcznej gwarancji lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków. Użytkownicy będący konsumentami mogą uzyskać więcej informacji na temat swoich praw telefonicznie pod numerami 500-300-142 oraz 500-282-700 lub w sklepie stacjonarnym iTop.pl z siedzibą na Al. Jana Pawła II 43A lok. 36A, 01-001 w Warszawie oraz w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI, DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCYJNEGO, POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Gwarancja 12 miesięcy obejmuje awarie powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie z wyłączeniem elementów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń związanych z działaniem sił zewnętrznych, zalań, spaleń:

GWARANTEM JEST FIRMA ITOP, KTÓRA KORZYSTA Z WYSPECJALIZOWANYCH SERWISÓW.

 • Gwarancja naliczana jest od daty sprzedaży urządzenia,
 • Gwarancja realizowana jest przez firmę iTop w serwisach zewnętrznych,
 • Serwisujemy urządzenia tylko i wyłącznie na podzespołach najwyższej jakości,

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.,

 • części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak: baterie, powłoki ochronne, wypalenie wyświetlacza,
 • uszkodzenia w tym w szczególności zadrapań, wgniecenia, pęknięcia
 • uszkodzenia powstałe w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami, rozszerzeniami,
  zmianami oprogramowania) przez osoby niebędące przedstawicielami firmy iTop,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku kontaktu urządzenia z cieczą lub cieczą zawierająca wodę
 • uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
 • nieoznaczonego marką Apple, Samsung, Xiaomi sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub
  sprzedawanego ze sprzętem Apple lub Samsung
 • uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu z produktem osoby trzeciej lub z produktem, który nie jest zgodny ze
  specyfikacjami Apple lub Samsung. Specyfikacje dla wszystkich Produktów Apple lub Samsung dostępne są na stronie
  internetowej apple.com oraz samsung.com w zakładce specyfikacje techniczne
 • uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez
  osoby niebędące przedstawicielami iTop Sp. Z o.o.
 • w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego lub IMEI,
 • w przypadku, gdy iTop Sp. Z o.o. otrzyma informacje od właściwych organów publicznych, że Produkt jest kradziony, lub jeżeli
  użytkownik nie jest w stanie dezaktywować chronionych hasłem lub innymi środkami ochrony przed nieuprawnionym
  dostępem do Produktu Apple lub Samsung, oraz gdy użytkownik nie jest w stanie udowodnić w jakikolwiek inny sposób, że
  jest autoryzowanym użytkownikiem produktu (np. przedstawiając dowód zakupu

Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy ograniczonej 12 miesięcznej gwarancji iTop Sp. Z o.o. na produkt Apple lub Samsung za pośrednictwem zgłoszenia stacjonarnego w siedzibie sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iTop.sklep@gmail.com lub telefonicznie pod numerami 500-300-142 oraz 500-282-700

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu 12 miesięcznej gwarancji iTop Sp. Z o.o. podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU.

Przed przekazaniem produktu Apple, Samsung, Xiaomi do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas wykonywania usługi gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple, Samsung, Xiaomi może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt zostanie zwrócony użytkownikowi w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej iTop Sp. Z o.o. może zainstalować w produkcie aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W
wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple, Samsung, Xiaomi programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple, Samsung, Xiaomi lub mogą nie działać z Produktem Apple, Samsung, Xioami. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Ważne: Produktu nie wolno otwierać, chyba że w podręczniku użytkownika opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją. Produkt otwarty, którego sposobu otwarcia nie opisano w podręczniku użytkowania nie jest objęty niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ ITOP SP. Z O.O.

Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik złoży roszczenie zgodnie z niniejszą gwarancją, firma iTop Sp. Z o.o. według własnego uznania, w terminie do 45 dni:
a) naprawi Produkt Apple, Samsung, Xiaomi przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, albo
b) wymieni Produkt na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub
wcześniej używanych części, albo
c) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot nabytego produktu Apple, Samsung, Xiaomi.
Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z 12 miesięcznej gwarancji, iTop Sp. Z o.o. dostarczy użytkownikowi wolny od wad
produkt w zamian za produkt wadliwy, przeprowadzi naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją lub wymieni część produktu,
okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych iTop Sp. Z o.o. może wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury dotyczącej uzyskania usług gwarancyjnych.